mees
facebook-icon 

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi
31.07.2012

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕННИСНОЙ ШКОЛЫ

Toomas Suursoo Tennisekool


1. Tennisekooli eesmärgid

1.1. Toomas Suursoo Tennisekooli põhieesmärgiks on võimaldada Tallinna lastel ja noortel õppida tennist mängima. Noorte vaba aja sisustamine huvitava, sportliku ausa mängu reeglitele rajatud tegevusega, et kasvatada noortes ausust, kohusetunnet, seaduskuulekust jt  positiivseid iseloomuomadusi. Lastespordi propageerimine ja populariseerimine.

1.2. Laste ja noorte mitmekülgne kehaline arendamine, tervislike ning sportlike eluviiside kujundamine.

1.3. Laste ja noorte vaba aja sisustamiseks vajalike eelduste tagamine, üld-, kutse- ja kõrgkoolidele täiendavate sportimisvõimaluste loomine.

. Noortele sportlike oskuste ning teoreetiliste teadmiste õpetamine.

1.5. Spordis andekate laste leidmine ning nende ettevalmistamine sportlikuks eneseteostuseks ja tipptulemuste saavutamiseks rahvusvahelises konkurentsis.

1.6. Süstemaatiline treening- ja võistluskava järgimine, õpilaste praktiliste ja teoreetiliste oskuste arendamine individuaalselt maksimaalse võimetekohase tulemuseni jõudmiseks.

1.7. Tennisekooli õppe-treeningtöö ning võistlustegevuse korraldamine üldharidus-, kutse- või kõrgkooliõpingute õppetööst vabal ajal, võttes arvesse õpilaste õpingutest ja kutsetööst tingitud päevakava ja koormust.

1.8. Täiskasvanute seas tennise propageerimine ja populariseerimine.

1.9. Täiskasvanute läbi elu kestev õpe.

1.10.Tennisekooli juhtkond ja treenerid tegutsevad koostöös õpilaste vanemate ja üldhariduskooli õpetajatega.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. Tennisekooli õpilaseks võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps tema vanema või seadusliku esindajaga kirjaliku avalduse alusel vastavalt tennisekooli võimalustele ja tingimustele. Õppetöö koolis lõpetatakse õpilase saamisega 19. aastaseks või koos gümnaasiumi lõpetamisega. Erandjuhtudel, nagu õpilase kõrge spordimeisterlikku ja motivatsioon, võivad koolis õppida ka vanemad õpilased.

2.2. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded. Juhul kui õppida soovijate arv ületab kooli võimalused, korraldatakse vastuvõtukatsed kandidaatide pingerea koostamiseks.

2.3. Tennisekooli õpilased jaotatakse õppe-treeningrühmadesse vastavalt vanusele, sportliku ettevalmistuse tasemele ning võimaluse korral õpilase soovidele.

2.4. Õpilase ja tennisekooli vahel sõlmitakse kirjalik leping, mis kinnitab poolte õigused ja kohustused. Kooli õppekorralduse ja –kavaga saavad soovijad tutvuda enne õpingute algust.

3. Õppeaja kestus

3.1. Tennisekoolis õppimise aeg on sõltuvuses õpilase füüsilistest eeldustest ja püstitatud sportlikest eesmärkidest.

3.2. Õpilaste üleminek järgmise astme õpperühma toimub, kui laps on omandanud ainekavas ettenähtud tehnilised ja praktilised teadmised ning oskused. Otsustajateks ühest astmest teise viimisel on õpilase treener ja tennisekooli treenerite nõukogu.

3.3. Kooli lõpetamiseks peab õpilane läbima kõik ettevalmistusetapid. Kooli lõpetajale antakse sellekohane lõputunnistus.

3.4. Õpilasele, kes on kooli astunud hiljem või kes muul põhjusel ei läbi kõiki kolme ettevalmistusetappi, väljastab kool nende 19-aastaseks saamisel ja kooli lõpetamisel diplomi vastavalt õpilase saavutatud tasemele.

4. Õpingute sisu ja vorm

4.1. Tennisekooli õppe-treeningtöö põhialusteks on süstemaatiliste, regulaarselt toimuvate treeningtundide ja spordivõistluste korraldamine, tennisetehnika teoreetiliste aluste õpetamine. Täiendavaks õppe-treeningtöö vormiks on tutvumine teiste spordialadega, instruktori- ja kohtunikupraktika.

4.2. Tennisekoolis tegeletakse tennisega, minitennisega, üldfüüsilise ettevalmistusega ning tennisega seotud teoreetilise õppetööga.

4.3. Teoreetiline ettevalmistus:

4.3.1. Kehaliste harjutuste mõju inimorganismile.

4.3.2. Arstlik kontroll ja vigastuste vältimine.

4.3.3. Spordiala tehnika ja taktika.

4.3.4. Üldine ja erialane kehaline ettevalmistus.

4.3.5. Spordipsühholoogia.

4.3.6. Võistlusmäärused. Oskus tegutseda tennisevõistlustel pallipoisi, puki- ja joonekohtunikuna.

4.4. Tehniline ettevalmistus:

4.4.1. Eeskäelöök.

4.4.2. Tagakäelöök.

4.4.3. Lendpall.

4.4.4. Küünalpall ja rabak.

4.4.5. Tilkpall.

4.4.6. Palling.

4.4.7. Kaetud ja lõigatud löögid.

4.5. Taktikaline ettevalmistus:

4.5.1. Tagajoonemäng.

4.5.2. Võrgumäng.

4.5.3. Paarismäng.

4.5.4. Mäng erineva kattega väljakutel ja erinevates tingimustes.

5. Õpingute astmeline korraldusTennisekooli õppe-treeningprotsess on kolmeastmeline

5.1. Algettevalmistuse aste:

a) Võimlemine, akrobaatika.
b) Rütmika, koordinatsioon.
c) Jooksu-, kiirus- ja vastupidavusharjutused.
d) Tennise algharjutused: hoided, palli põrgatamine, löögid põrkeseinas.

5.2. Õppespordi aste:

a) Tennise löögitehnika põhialused: tagajoonelöögid, võrgumäng, palling.
b) Üldfüüsiline ettevalmistus ja sidusspordialad: kergejõustikualad, kiirus- ja vastupidavusharjutused, võimlemis- ja osavusharjutused, pallimängud.
c) Võistlusmäärustiku tundmaõppimine.
d) Taktikaline ettevalmistus ja võistluste pidamine.
e) Erinevad mänguliigid: üksikmäng, paarismäng.
f) Osalemine treeninglaagrites ja võistlustel.
g) Tervislik kontroll ja sportliku hügieeni alused.h) Pallipoiste töö.

5.3. Meisterlikkuse aste:

a) Üksikmängu teooria ja üldpõhimõtted.
b) Võistlustel osalemine.
c) Võistlusteks ettevalmistamine.
d) Taktikaline plaan ja vastase hindamine.
e) Võistluste analüüs.
f) Paarismängu teooria ja üldpõhimõtted.
g) Võistluspraktika paarismängus.
h) Üldkehaline ettevalmistus ja teised spordialad: soojendusharjutused, võimlemine,pallimängud, kiirus ja vastupidavusharjutused.
i) Treeninglaagrid.
j) Regulaarne arstlik kontroll.
k) Joone- ja pukikohtuniku töö ning võistlusmäärused.
l) Võistluste korraldamise põhialused.
m) Tennisekursuste läbiviimine.

5.4. Lapsed, kes alustavad tenniseõpet hilisemas vanuses või kes muul põhjusel ei kvalifitseeru õppespordiastmesse, määratakse algettevalmistusastmesse. Järgnevatesse astmetesse üleminek toimub treeneri ettepanekul sõltumata õpilase vanusest.

5.5. Tennisekooli õppetöös kasutatakse erinevaid õppe-treeningmeetodeid, lähtudes nende kasutamise vajadusest ja otstarbekusest erineva vanuse, sportliku ettevalmistuse ja füüsilise eeldusega õpilaste puhul.

6. Õppegruppide suurused

 Treeningrühm

 

Õpilase vanus

 

Õpilaste arv väljakul

 

Treeningtundide maht õppeaastas

 Algettevalmistusaste

 

5 – 7

 

8 – 14

 

70 – 100 h

 Õppespordiaste

 

8 – 14

 

6 – 8

 

140 – 160 h

 Meisterlikkuse aste

 

15 – 19

 

3 – 6

 

180 – 550 h

7. Hindamine   

7.1. Õpilasele tagasiside andmine toimub  jooksvalt   õppeprotsessi käigus. 

7.2. Õppekava läbimine lõpeb suurturniiriga, mille käigus antakse hinnang  õpilase oskuste ja arengu kohta.

8. Nõustamine ja koostöö kooliga

8.1. Huvikool teeb õpilase ja tema lapsevanemaga igakülgset koostööd, teavitades õpilast (või tema lapsevanemat) jooksvalt õpilase arengu  ja koolis toimetuleku kohta ning vajadusel nõustades lapsevanemat õpilase arengu toetamises. 

8.2. Huvikool korraldab kaks korda aastas lapsevanemate koosolekuid (õppeaasta alguses ja lõpus).

9. Õppekava ülevaatamine ja muutmine

9.1. Tenniseõppe õppekava  uuendatakse ja täiendatakse huvikoolis kord aastas pärast tenniseõppe õppeperioodi lõppu vastavalt muudatustele seadusandluses, õppekava rakendamisel ilmnenud probleemidele ning õppekava sihtrühmadelt laekunud ettepanekutele.

9.2. Õppekava muudatused kinnitab MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatus Tennisekooli direktori algatusel. Tennisekooli direktor kaasab õppekavade muutmisse treener-pedagoogide ning lastevanemate esindajad.

 

         
ПАРТНЁРЫ:        
         
tallink_vaike kt_vaike tomson_vaike viimsitennisekeskus_vaike blucloud-logo

Toomas Suursoo Tennisekool | toomas@ts-tennisclub.ee | Toomas Suursoo: +372 56 651 600

blucloud-icon