mees
facebook-icon 

PÕHIKIRI:

Mittetulundusühing Toomas Suursoo Tenniseklubi erahuvikool
TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOL
PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED

1.1 Toomas Suursoo Tennisekool (edaspidi Tennisekool) on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi erahuvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat tennisealast huviharidust, võimalusi sportlikeks treeninguteks vastavalt väljatöötatud õppekavale.

1.2  Tennisekool on asutatud MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatuse otsusega.

1.3 Tennisekooli põhikirja kinnitab MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatus ja see jõustub vastavalt Erakooliseadusele.

1.4  Tennisekool tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel Tallinna linnas.

1.5  Tennisekoolis on õppekeelteks eesti ja vene keel, asjaajamiskeeleks eesti keel.

1.6 Tennisekool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Huvikooli Seadusest, Erakooliseadusest, MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi põhikirjast, käesolevast põhikirjast ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

II   TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1  Tennisekooli põhitegevuseks on tennise õpetamine ja treening.

2.2  Tennisekooli tegevuse eesmärgid on:

2.2.1 pakkuda lastele ja noortele võimalusi süvendatud tenniseõppeks ja isiksuse arenguks;

2.2.2 võimaldada lastele ja noortele saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis;

2.2.3 arendada lastes ja noortes soovi tegutseda tennisevõistluste ja –ürituste organisaatoritena ja kohtunikena;

2.2.4 kasvatada tulevasi tennisetreenereid.

2.3 Eesmärkide realiseerimiseks Tennisekool:

2.3.1 loob lastele ja noortele tingimused tennisega tegelemiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekava alusel;

2.3.2 organiseerib õppekava alusel teoreetilist ja praktilist tenniseõpet;

2.3.3 võimaldab andekatel noortel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada maksimaalseid sportlikke tulemusi;

2.3.4 korraldab treeninglaagreid, spordivõistlusi ning loob tingimusi osalemiseks üleeestilises  ja rahvusvahelises võistlussüsteemis;

2.3.5 õpetab noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning edastab praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks, võistluste läbiviimiseks ning kohtunikuna tegutsemiseks.

III   TOOMAS SUURSOO   TENNISEKOOLI ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

3.1 Tennisekooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud Tennisekooli õppekava(d).

3.2 Õppeaasta Tennisekoolis algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.

3.3 Õppe- ja kasvatustöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega vastavalt Tennisekooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või individuaalõppe korras.

3.4 Tennisekooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas treening- ja teoreetilised tunnid rühmades, individuaaltreeningud, spordivõistlused ja treeninglaagrid.

3.5 Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühest spordimeisterlikkuse astmest teise toimub vastavalt õppekavale.

3.6 Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks on väärtushinnangute kujundamine „fair play” reegleid silmas pidades ja sportlike eluviiside järgimine.

3.7 Tennisekooli õppekavade muudatused kinnitab MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatus Tennisekooli direktori algatusel.  Tennisekooli direktor kaasab õppekavade muutmisse treener-pedagoogide ning lastevanemate esindajad.

IV TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI VASTUVÕTMISE, LÕPETAMISE JA VÄLJA ARVAMISE KORD

4.1 Tennisekooli õpilaste vastuvõtu ja lõpetamise tingimused ning eeskirjad kehtestab kooli pidaja vastavuses käesoleva põhikirjaga.

4.2 Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt Tennisekooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku Tennisekooli astumise avalduse täitmise alusel.

4.3 Tennisekool sõlmib õpilase või tema seadusliku esindajaga lepingu õppekavaga kehtestatud ulatuses. Lepingu kohustuslikud punktid on määratud Erakooliseaduse § 17 punktis 4.

4.4 Kui Tennisekooli õpilane rikub süstemaatiliselt Tennisekooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase 2 kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata, võidakse ta Tennisekooli õpilaste nimekirjast välja arvata.

4.5 Õpilase võib välja arvata Tennisekoolist lapsevanema (hooldaja) soovil, esitades sellekohase kirjaliku avalduse ühekuulise etteteatamise tähtajaga.

4.6 Õpilase vastuvõtt kooli, lõpetamine ja välja arvamine vormistatakse Tennisekooli direktori korraldusega.

V TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Tennisekooli õpilastel on õigus:

5.1.1 tutvuda Tennisekooli õppekava(de)ga ja õppe- ja treeningtöö korraldusega;

5.1.2 saada informatsiooni Tennisekooli õpilaste võistlustegevuse ja teiste spordiürituste kohta;

5.1.3 kasutada treeningtöös ja võistlustel Tennisekooli inventari, spordivarustust ning spordirajatisi vastavalt kehtestatud tunni- ja võistlusplaanile;

5.1.4 teha ettepanekuid Tennisekooli töökorralduse paremaks toimimiseks ja probleemide lahendamiseks;

5.1.5 lahkuda Tennisekoolist omal soovil.

5.2 Tennisekooli õpilasel on kohustus:

5.2.1 järgida Tennisekooli põhikirja ja täita Tennisekooli kodukorda;

5.2.2 osaleda Tennisekooli õppe- ja treeningtöös vastavalt tunniplaanile;

5.2.3 hoida heaperemehelikult Tennisekooli inventari, varustust ja vara. Õpilase poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (hooldajad) õigusaktidega sätestatud korras;

5.2.4 Tennisekoolist lahkumisel tagastada tema käes olev vara või hüvitada see vastavas rahalises väärtuses;

5.2.5 tegema kõik endast oleneva parimate sportlike tulemuste saavutamiseks;

5.2.6 järgida sportliku režiimi ja „fair play” põhimõtteid, hoiduda käitumisest ja tegevusest, mis on vastuolus spordieetikaga ning mis võib kahjustada treenitust, tervist ja kehalist võimekust;

5.2.7 hoidma Tennisekooli head mainet;

5.2.8 võistelda Tennisekooli või MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi nimel;

5.2.9 käia regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seista hea oma tervisliku seisukorra eest.

VI   TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE JA VABASTAMISE ALUSED NING KORD

6.1  Tennisekoolis on õppimine tasuline.

6.2 Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad kehtestab MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubijuhatus ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul.

6.3 Õppemaksu suuruse määramise kriteeriumid on:

6.3.1 õppe-treeningtöö maht;

6.3.2 õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;

6.3.3 õppekavale tehtavad halduskulud;

6.3.4 õppekava spetsiifika.

6.4 Tennisekooli direktor võib õppemaksu suuruse osas teha soodustusi või vabastada õppemaksust heade õppe- ja sporditöö tulemuste ning majanduslike raskustekorral vastavalt MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatuse poolt kinnitatud korrale.

VII TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI STRUKTUUR, JUHTIMINE JA PERSONAL

7.1 Tennisekool on MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi allüksus.

7.2  Tennisekooli personali moodustavad direktor, treener-pedagoogid ja teised töötajad. Tennisekooli struktuuri ja koosseisu kinnitab MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatus.

7.3 Tennisekooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kodukorra, töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja poolte vahel sõlmitavate lepingutega.

7.4   Tennisekooli juhib direktor, kes on  Tennisekooli esindaja tema töölepingu kehtivusajal talle antud volituste piires.  Tennisekooli direktori määrab ametisse MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatus, sõlmides temaga tähtajalise töölepingu.

7.5  Tennisekooli direktori vastutus, pädevus ja ülesanded:

7.5.1 direktor juhib  Tennisekooli järgides MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi üldkoosoleku ja juhatuse seaduslikke korraldusi ja otsuseid;

7.5.2 vastutab ja hoolitseb  Tennisekooli üldseisundi ja arengu eest ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

7.5.3 koostab kodukorra, õppekava(d), tunniplaani, ametijuhendid jt Tennisekooli tegevust korraldavad dokumendid, mille esitab kinnitamiseks MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatusele;

7.5.4 sõlmib õpilaste või tema seadusliku esindajatega koolituslepingud õppekavaga kehtestatud ulatuses MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatuse poolt antud volituste piires.

7.6 Tennisekooli õppetegevuse analüüsimise ja hindamisega ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemisega tegeleb õppenõukogu, mida juhib Tennisekooli direktor. Õppenõukogu liikmed määratakse MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatuse otsusega.

7.7 Tennisekooli tegevust suunab MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi poolt vastavalt Eesti Vabariigi Huvikooli Seadusele määratud hoolekogu. Hoolekogu teeb ettepanekuid  Tennisekooli direktorile ja selle pidajale  Tennisekooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

VIII   TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE

8.1 Tennisekooli dokumentatsiooni peetakse kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

8.2 Tennisekooli finants-majandusliku tegevuse arvestust ja aruandlust peetakse vastavalt MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi raamatupidamise sisekorraeeskirjadele, tulude-kulude aruandluse korrale ja teistele MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatuse poolt kinnitatud kordadele ja eeskirjadele.

8.3 Tennisekoolil on oma eelarve.

IX TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1  Tennisekool on asutatud määramata tähtajaks. Tennisekooli tegevuse lõpetamise otsustab MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatus.

9.2 Tennisekool võidakse sulgeda MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi juhatuse algatusel, pankroti tagajärjel, koolitusloa tühistamisel, muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel või kui  Tennisekooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

9.3 Tennisekooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, vanematele ja personalile ning Haridusministeeriumile neli kuud ette.9.4 Tegevuse lõpetanud Tennisekooli vara ja vahendid antakse üle Tennisekooli pidajale.

MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi erahuvikooli Toomas Suursoo Tennisekooli põhikiri on kinnitatud 31.07.2012.a. MTÜ Toomas Suursoo Tenniseklubi liikmete poolt.

 

         
ПАРТНЁРЫ:        
         
tallink_vaike kt_vaike tomson_vaike viimsitennisekeskus_vaike blucloud-logo

Toomas Suursoo Tennisekool | toomas@ts-tennisclub.ee | Toomas Suursoo: +372 56 651 600

blucloud-icon